FOGATGES DE TIANA

[Inici]  [Autor]  [Agenda]  [Enllaços]  [Genealogia]  [Masies de Montgat]  [El racó de la història]  [Chimisanas i Julià]  [Mateu-Alsina

 i Nadal]  [Tiana]  [Badalona]  [Notícies d'interès]  [S. C. de Genealogia]  [C. R. i C. de Montgat]


Durant els segles XIV al XVIII el fogatge era la imposició que les corts generals establien per convinença amb els reis de la corona catalano-aragonesa a raó d’una quantitat per foc (casa o habitatge), per tal de subvenir a necessitats de la corona. Unes vegades aquesta exacció o cens es feia a tant per foc i altres vegades a base d’una quantitat fixada per endavant, que calia que fos repartida entre els focs i les localitats. Bàsicament podem considerar el foc equivalent a l’actual família. L’estudi dels diferents fogatges ens permeten tenir una visió, si més no aproximada , del nombre d’habitants de cada població i del nom del cap de família.


FOGATGE DE L'ANY 1515

Gabriel Canal, vicari

Joan Monserdà

Bartomeu Vives

Llorenç Fàbregues

Bartomeu Marc Cabús

Joan Fàbregues

Joan Rovira

Jaume Codina

Antoni Andreu

Bartomeu Argent

Bernat Santromà

Narcís Matheu

Bartomeu Tolrà

Joan Rossell, alouer del mas Coll

Jaume Camps

Jaume Vilar

Bartomeu Gili

Pere Palau

Antoni Nadal

Joan Riera, ferrer

Bartomeu Umbert

Bartomeu Galceran

Bartomeu Riera

Antoni Galceran

Joan Llobet, moliner

Bernat Mas

Jaume Besora

Joan Marí

Jaume Segrera, moliner

Antoni Mas

Jaume Caneny

Jaume Pujol

Joan Santromà, franquer

Antoni Pujol

Bernat Lampayes

Pere Marí

Geníus Caneny

Bernat Cases

Llorenç Rovira

Gabriel Rovira

 

Los que diuen son ciutadans:.......

Francesc Armengol

Pere Font

Esteve Matheu

 

Guardes de Montgat:........

Felip Pont

n/n Font

Matheu Costa

 

 

FOGATGE DEL 8 DE JULIOL DE 1553

En Jaume Nadal

En Jaume Gili

En Palau

En Vilar

En Pere Pujol per lo mas Camp

Joan Lampayes

Jaume Coveny

Joan Cabús de Vall

Pere Armengol

Joan Lara que està en lo masset d'en Pere Armengol

Miquel Cabanyes alias Centroma

Pau Argent

Bertomeu Andreu

Bartomeu Cadira

Joan Rovira de Vall

Joan Cabús dalt

Antich Fabregues

Andreu scola per la vicaria de Mn.Pau Çaragosa

Bartomeu Cirera

Gabriel Andreu

Joan Munserda

Antoni Mates

Pere Lampayes per lo mas den Joan Rovira dalt

Jaume Torrents per lo mas den Bernat Gosts

Pere Veylls alias Caney

Gabriel Sancroma

En Ramon Mendoça per lo mas Camp

En Mas Fuster

Jaume Sastre

Pere Cornellana per lo mas den Toni Riera

Jaume Pujol de la Riera

Joan Besora

Joan Soler teixidor de lli

Antoni Riera per la casa den Bernat Mas

Jaume Galçeran

Bartomeu Riera

En Franci Pujol

En Vinbert

Antoni Nadal alias Matheu

En Torre de Montgat, garda de Montgat

En Feliu Fornells, guarda de Montgat

Pere Besora

Riera farrer

Antoni Pericas qui esta en casa de Joan Besora

Na Struga viuda qui esta al mas Ametllera

Bertomeu Tolra

Mateu Costa, diu ser ciutadà de Barcelona

Pere Mari, ciutadà de Barcelona

Antoni Font, ciutada de Barcelona

Lo Monestir de Montalegre

 

FOGATGE DE L'ANY  1497

En Nadal

En Font

En Matheu

Bernat Umbert

En Palau

En Gili

Jaume Umbert

Climent Galceran

Francí Armengol

Gabriel Riera

Pere Galceran

Pere Mellera

Anthoni Colrana

Jaume Codina

Bernat Sentromà

Pere Andreu

Bernat

Lorenç Fàbrega

Johan Rovira

Marc Cabús

Barthomeu Strada

Johan Biver

Johan Monserdà

(hi falten 13 focs)

 

Logaters (hi falten 3 focs

 

En Ferrer aragones stay Pere Riera

Bernat, mestre de cases

Miquel Domànech

Salvador Perera

Johan Ra gordians de Mungat ciutadà de Barcelona

Rafael Ferrer gordians de Mungat ciutadà de Barcelona

 

 

 

 


PRINCIPALS VEÏNS DE TIANA EL 24 DE JULIOL DE 1580 (*)

(*) Aquesta darrera relació no és un fogatge. Es tracta d’una relació del principals veïns que figura en un pergamí datat el 24 de juliol del 1580, presentat Francesc de Moncada, senescal del Regne d’Aragó i capità general del Principat de Catalunya.

Pau Gili, obrer de la Parròquia

Pere Vilar, obrer de la parròquia

Joan Codina, obrer de la parròquia

Joan Matheu

Jaume Mas

Antoni Rovira

Pau ASrgent

Antoni Soler

Pere Mari

Gabrial Gili (a) Fàbregas

Bartomeu Andreu

Antic Guarch

Antic Costa

Joan Torrents

Bartomeu Puig

Francesc Torrents (a) Moncerdà

Gabriel Amat (a) Armengol

Antic Galceranet

Pere Codina

Cebrià Caneny

Joan Riera

Antoni Pujol

Joan Sayol

Pere Besora

Joan Ferran

Antic Umbert

Joan Santamaria

Joan Llampayes

Joan Sala, prevere

Jaume Rovira

Gabriel Rafegues, prevere, rector

Joan Rovira

Antoni Mata

 

Bartomeu Galceran

 


VEÏNS INSCRITS AL SINDICAT REMENÇA L'ANY 1448

Antoni Mari, testimoni

Joan Viver, testimoni

Petrus March

Huguetus Palau

Petrus Buffill

Petrus Mari

Marchus Rovira

Iohannes Roda

Petrus Rovira

Iohannes Tolra

Bernardus Caneya alias Camp

Matias Camp

Bartholomeu Lampayes

Iohannes Busquets

Bernardus Mas

Gabriel Tolra

Franciscus Busquets

Bartholomeu Muntcerda

Petrus Armengol

Laurentius Fabregues

Iacobus Pinyol

Petrus Sala

Petrus Amatlera

Marchus Canyet

Anthonius Basora

Iohannes Pelagri

Bernardus Duran

Iohannes Lart

Marchus Galceran

Petrus Matha

Anthonia (uxor) Anthonii Ombert, quondam

Anthonius Galceran