ELS NOSTRES COGNOMS: CODINA

Segons el diccionari de l’I.E.C., "codina: roca a flor de terra que fa un clap nu de vegetació; sot fet al camp i cobert amb volta de pedra i argelagues, per a recollir i aprofitar l’aigua de la pluja". D’aquest cognom "El Solar catalán, valenciano y balear" diu: Linaje catalán, con casas solares en Vilafranca del Penedès, Barcelona y Vic. Se extendió por Catalunya, Valencia y pasó a Canarias". M’estalviaré la descripció que en fa de les seves armes doncs, malgrat l’abús de moltes empreses que per pur mercantilisme troben escuts per a tots els cognoms, cal dir que no sempre persones amb el mateix cognom tenen el mateix escut i gairebé mai en tenen. Només estan legitimats pel seu us les persones a qui els hi ha estat concedit per les institucions –la Corona, la Església, etc.- i, si s’escau, els seus descendents. Pel que fa al nostre Codina cal dir que no hi ha cap dada que ens pugui fer pensar en la concessió de cap títol o prebenda en aquest sentit.

El fet d’haver triat el cognom Codina per aquest estudi és per ser el que més s’ha escampat entre nosaltres i podem considerar amb gairebé tota certesa que tots els montgatins de quarta generació, tenen un –i sovint més d’un- Codina entre els seus avantpassats. Per aquesta raó, alhora de documentar aquests avantpassats, per diferenciar les famílies, sovint s’hi afegia un qualificatiu al cognom. Així trobem els: Codina del Torrent, Codina del Racó ó de Vall, Codina de Plaça, Codina de Mar ó de la Costa i Codina de Santa Susanna, encara que tots tinguin el mateix origen. Aquestes denominacions subsistiren fins a mitjans del segle XIX en que al fer les inscripcions ja s’incloïen els cognoms materns, fet que no es donava antigament en que la dona perdia el cognom al contraure matrimoni, emprant el del marit, i els fills solament aquest darrer.

CODINA DEL TORRENT. Els més antic dels que tenim documentats, en Jaume Codina el trobem al fogatge (1) de Tiana de l’any 1497 i al del 1553 en Bartomeu Codina, avantpassats de tots els actuals. Pocs anys més tard, en un pergamí de l’any 1580 conservat a l’arxiu parroquial de Tiana en que s’hi relacionen els veïns més importants de la vila, s’inclou en Joan, obrer de la parròquia (2) i en Pere, tots dos fills del citat Bartomeu. Tots tres eren coneguts com Codina del Torrent, probablement per que procedien d’una masia situada a prop de la Riera d’en Font, tot i que encara no he pogut esbrinar quina i on exactament.

D’entre els fills d’en Pere Codina, en Joanot deixà la pagesia i s’establí de fuster i en Pere-Pau s’establí a Alella de pagès, malgrat que una filla d’aquest, Magdalena, es casà amb en Jaume Galceran de Vall, retornant la nissaga al nostre poble.

CODINA DE PLAÇA. Un altre fill d’en Pere Codina del Torrent, l’Antic (+ 1616) inicià la nissaga dels coneguts com els Codina de Plaça, probablement per residir en el que és actualment el centre de Tiana. La darrera inscripció amb aquesta denominació la trobem a mitjans del segle XIX. Una besnéta de l’Antic, la Maria Codina de plaça Gili es casà el 1693 amb en Jaume Rovira del Torrent, d’aquesta unió en són descendents directes els actuals Rovira (de can Berto).

Tornant amb els Codina del Torrent, hem de destacar-ne l’Eulària (1624-1696), besnéta d’en Bartomeu  i pubilla de la casa, que es casà amb en Jeroni Gavert, fill d’en Gibert Rossejach (3), adoptant el seu fill Jaume el cognom familiar de la mare. Un descendent d’aquesta nissaga fou en Tomàs Codina, mort pels francesos el 16 de juny del 1808 i enterrat al fossar de la capella de Sant Martí. Un veí d’aquest, en Jaume Esculter li fou cremada la casa en els mateixos fets i comprà la d’en Tomàs, que no tenia fills, per substituir la seva (possiblement era al camí Ral, al capdavall del carrer de les Escoles, on actualment es construeix un edifici). Entre la descendència dels Codina del Torrent, ultra les moltes famílies montgatines, hem de citar-ne de tianenques: Suñol (Can Parxet), Vilaró, Nolis, Galceran i altres.

CODINA DE SANTA SUSANNA. Pel que fa als Codina de Santa Susanna, la primera referència la troben l’any 1753 amb el naixement d’en Francesc, fill de l’Antoni Codina de Santa Susanna i de Teresa Sanpere. No s’ha trobat documentació que ens permeti evidenciar l’origen del "Santa Susanna", probablement siguin originaris d’un indret situat a llevant de la riera d’en Miquel Matas i a tocar del camí Ral, conegut amb el nom de Costa de Santa Susanna. D’aquesta branca, la Mercè Codina Andiñach es casà el 1890 amb en Jaume Pruna Codina, dels que en són descendents els actuals Pruna.

CODINA DEL RACÓ. Finalment ens referirem a aquesta branca que s’inicia paral.lelament als Codina del Torrent, probablement també descendents d’en Bartomeu -encara que no confirmat-, també anomenats Codina de Vall per que deurien tenir la casa a la part baixa del poble, al terme de l’actual Montgat. L’Antoni Codina del Racó es casà l’any 1624 en segones núpcies amb l’Elisabet Gili, de Can Gili (4), amb la que tingué entre els seus fills l’Antoni, hereu de la nissaga que continuà el nom.

CODINA DE MAR. Un altre fill de l’Antoni Codina del Racó fou en Bartomeu (1640-1703), conegut per Codina de Mar i que vivia a can Matheu de Montgat (la masia modernament coneguda com Ca n’Alsina). Dels vuit fills d’en Bartomeu Codina de Mar, l’Antoni (1676-1753) i en Joan (1678-1755), iniciaren una nombrosa generació (entre els dos tingueren 19 fills) de pescadors i mariners. Un nét d’aquest Antoni, en Francesc Codina Castellar fou la darrera de les víctimes de la guerra del Francès al nostre poble, el 18 de març del 1811.

D’aquests germans Codina de Mar en són descendents els que encara mantenen el cognom: els de can Nassari i els de can Viola, tot i que cal dir que és gairebé impossible trobar un sol montgatí de quarta generació, amb besavis originaris de Montgat, que no tingui entre els seus avantpassats un membre del llinatge dels Codina, especialment al barri Antic, que ens estalviem de detallar per que hauríem d’incloure totes les famílies, però també a les Mallorquines i a la resta del nostre poble: Manzanares, Pruna, Bosch Corominas (Cal Carreter), etc.

Abelard Chimisanas i Julià

 

 

 

 

 

  1. Fogatgement: Empadronament. Relació de focs o cases habitades, distribuïts per localitats, per a l’exacció de la imposició del fogatge o altres. (Diccionari del IEC).
  2. Obrer de la parròquia: Persona que tenia a llur càrrec l’administració de la parròquia i dels fons destinats a la seva conservació. (op. cit.).
  3. Citat al article sobre la immigració francesa a Tiana del informatiu municipal de juliol del 2001.
  4. Masia situada aigües amunt de la Riera d’en Font, al límit entre els termes de Montgat i de Tiana.